Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Thông báo: Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển công nghiệp

03-12-2018

CMSC Thực hiện Quyết định số 1744/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển Công nghiệp chính thức hoạt động trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Xúc tiến thương mại với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Theo Quyết định, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và phát triển công nghiệp sẽ tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, thương mại điện tử, hội nhập kinh tế, khuyến công, tiết kiệm năng lượng và tư vấn công nghiệp; tổng hợp các kiến nghị và phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất UBND ban hành các chính sách thu hút về đầu tư, thương mại, công nghiệp và dịch vụ; thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tìm cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Bình Dương.

Việc hợp nhất này không chỉ thể hiện việc thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà còn là tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung được cơ sở vật chất, nhân lực.

File đính kèm: - Thông báo số 1702/TB-SCT về việc giới thiệu trụ sở làm việc, mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Ban Giám Đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và phát triển công nghiệp Bình Dương.


bannerclient tạm thời không có.
bannerclient tạm thời không có.